ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการ ทรูทีวี

บริการ ทรูทีวี เป็นบริการของ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ("ผู้ให้บริการ") กับ บุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงสมัครใช้บริการ และยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริการทรูทีวีของผู้ให้บริการ ("ผู้ใช้บริการ”)

บริการ ทรูทีวี ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ คือ ระบบปฏิ­บัติการที่เป็นตัวกลางระหว่าง (1) ผู้ใช้บริการ (2) ผู้ให้บริการ และ (3) ผู้มีลิขสิทธิ์ และ/หรือ กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถรับบริการกล่องรับสัญญาณทรู โดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ท HDMI เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีพอร์ท HDMI เท่านั้น และทำการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ทรูทีวี

 1. 1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการทรูทีวีทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการลงนามในใบคำขอรับบริการทรูทีวีให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ บริการยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทรูทีวีทุกข้อ แล้ว
 2. 2. ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการตามขั้นตอน และวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดโดยถูกต้องครบถ้วน
 3. 3. ผู้ใช้บริการตกลง และทราบถึงรายละเอียด และเงื่อนไขของการใช้บริการทรูทีวี ผ่านกล่องรับสัญญาณทรูทีวี โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 3.1 กล่องทรูทีวีรองรับการใช้งานกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกเครือข่ายที่มีให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
  • 3.2 ในกรณีที่มีการอัพเดตซอฟแวร์เวอร์ชั่นของ ทรูทีวี ตามที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขั้นตอน และวิธีการอัพเดตซอฟแวร์แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเพื่อให้กล่องรับสัญญาณทรูทีวีมีประสิทธิภาพใน การให้บริการที่ดีที่สุด
  • 3.3 การรับชมเนื้อหาหรือรายการใดที่มีเทคโนโลยีป้องกันการบันทึกรายการ (Digital Rights Management - DRM) เครื่องรับโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ จะต้องรองรับเทคโนโลยี (High Bandwidth Digital Content Protection – HDCP) Version ตั้งแต่ 1.3 ขึ้นไป หากผู้ใช้บริการไม่สามารถรับชมเนื้อหาหรือรายการได้อันเนื่องมาจากเครื่อง รับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อผู้ให้บริการ
 4. 4. ผู้ใช้บริการตกลง และรับทราบว่าระบบอินเทอร์เน็ต และความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการใช้บริการทรูทีวี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแนะนำความเร็วที่เหมาะกับการใช้งานกล่องทรูทีวีที่ขั้นต่ำ 15 Mbps.
 5. 5. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติมใด ๆ นอกจากอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมมาให้ในชุดกล่องรับสัญญาณทรูทีวีแล้ว (เช่น สาย LAN หรือสาย HDMI ที่ยาวกว่าที่จัดมาให้ในชุดกล่องรับสัญญาณทรูทีวี เป็นต้น) ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมเอง
 6. 6. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่า ในกรณีที่มีรายการขายสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ในบริการทรู ทีวี (เช่น บริการ Video on Demand, บริการสั่งซื้อแพ็คเกจช่องรายการ (top-up channel), การขายสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์ เป็นต้น) และผู้ใช้บริการประสงค์จะซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ขายสินค้า หรือบริการกำหนด พร้อมทั้งชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ขายสินค้า และ/หรือ บริการนั้นเองโดยตรง
 7. 7. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่า การกดดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใด ๆ ของบุคคลภายนอกลงในกล่องรับสัญญาณทรูทีวี การสมัครใจในการดำเนินการของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายใด ๆ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว และจะต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแอพพลิเคชั่นนั้นเองโดยตรง โดยผู้ให้บริการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ เข้ารับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอกนั้นเป็นอันขาด
 8. 8. เมื่อผู้ให้บริการอนุมัติการสมัครใช้บริการ ทรูทีวีแล้ว ผู้ใช้บริการต้องใช้ True ID ซึ่งประกอบด้วย Username และ Password ในการเข้าใช้บริการ ทรูทีวี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจำกัดสิทธิการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ของบริการทรูทีวีพร้อมกัน (Concurrent user) ได้เพียงครั้งละ 1 (หนึ่ง) คน และใช้ได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษา True ID ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเป็นอันขาด
 9. 9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการเข้าระบบเพื่อรับบริการ โดยใช้ True ID ของผู้ใช้บริการแล้ว ถือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการด้วยตนเองโดยผู้ใช้บริการจะต้องรับ ผิดชอบค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการทุกกรณี
 10. 10. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการทรูทีวี ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอกแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลดังกล่าวเอง โดยตรง
 11. 11. ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการทรูทีวีเพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในบริการทรูทีวี อย่างไรก็ดี การบริการทรูทีวีเกิดความล่าช้า สะดุด หรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการรับบริการทรูทีวีของผู้ใช้บริการ หรือไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ก็ตามผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการเป็นอันขาด

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์

 1. 1. ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อ ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะถูกนำ ส่งแก่คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อผู้ให้บริการเมื่อใดก็ได้
 2. 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ดำเนินการ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ ทรูทีวี และ/หรือ บริการภายใต้ระบบปฏิบัติการ ทรูทีวี (ไม่ว่าจะกระทำโดยตรง หรือโดยอ้อม) ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ โอน ให้เช่า และ/หรือกระทำการใดอันมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือเป็นการกระทำโดยทุจริตต่อผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์รายการใด ๆ ในบริการทรูทีวี เป็นอันขาด

 

หากผู้ใช้บริการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดกดที่ปุ่ม “ต่อไป” ซึ่งถือเป็นการตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้น